แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ดร. ณัชพล กาฬภักดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9