ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
ภาคเรียนที่ 1/2565


ลิงค์ดูรหัสห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565

คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน

คู่มือการใช้งานสำหรับครูผู้สอน

สอนสร้างห้องเรียนออนไลน์ สำหรับคุณครู EP1

สอนเข้าใช้งาน Gmail สร้างห้องเรียน Google Classroom

สอนสร้างห้องเรียนออนไลน์ สำหรับคุณครู EP2

สอนสร้างหน่วยการเรียนรู้ สอนมอบหมายงานใน Google Classroom

สอนสร้างห้องเรียนออนไลน์ สำหรับคุณครู EP3

การสร้างแบบทดสอบโดยไม่ต้องพิมพ์ Google Form