นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1- ประกาศโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม.pdf
2- นโยบายการบริหารงานบุคคล.pdf