โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

งานแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี

บทบาทหน้าที่

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล