โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ

งานแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

บทบาทหน้าที่ 

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ