Welkom

Duinhelm is een centrum voor begeleiding voor personen met een voornamelijk, mentale beperking in de regio Middenkust.

Missie

Duinhelm wil vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid, professionele ondersteuning bieden aan mensen met een, voornamelijk, mentale beperking en hun netwerk op het vlak van wonen, werken en vrije tijd.

GEWOON waar het kan, BIJZONDER waar het moet,

een kijk op de ondersteuning van cliënten

GEWOON

VZW Duinhelm streeft kwaliteit van leven na. Wij willen dat mensen zoveel mogelijk kansen krijgen om zelf inhoud en vorm te geven aan hun leven, voor zover mogelijk in gewone omstandigheden en volgens gewone leefpatronen.

BIJZONDER

Wij willen oog hebben voor de bijzondere mogelijkheden en beperkingen van de cliënten.

vzw Duinhelm vertrekt van het agogisch paradigma 'Het volwaardig burgerschapsmodel' dat op heden het dominant paradigma is binnen de sector voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

In Duinhelm beschouwen wij mensen met een beperking als volwaardige en evenwaardige burgers die zich binnen de maatschappij bewegen. Dit veronderstelt echter niet dat mensen met een beperking en hun netwerk geen nood hebben aan verschillende vormen van ondersteuning. Deze ondersteuning vertrekt steeds vanuit de zorgvraag van de cliënt en is flexibel inzetbaar.

Duinhelm wil het welzijn en de tevredenheid van de cliënt optimaliseren en streeft naar een volwaardige deelname van haar cliënten aan de maatschappij. Deze keuze heeft een impact op beslissingen en methodieken die bij de ondersteuning worden geboden.

De medewerker als motor van de organisatie, een kijk op het medewerkersbeleid

Medewerkers zijn de motor van VZW Duinhelm en zijn mee verantwoordelijk voor het succes van de organisatie.

Tevreden en gemotiveerde medewerkers zorgen voor tevreden cliënten, wat ook de missie van de organisatie is.

Iedere medewerker van Duinhelm is mee verantwoordelijk voor het realiseren van de missie en levert door zijn/haar betrokkenheid en de inzet van zijn of haar talenten hier een belangrijke bijdrage aan. Duinhelm wil de talenten en competenties van elke individuele medewerker ontdekken, ondersteunen en inzetten in functie van de professionele ondersteuning van mensen met een beperking.

De organisatie als onderdeel van een voortdurend evoluerende maatschappij, een kijk op de organisatie en haar ontwikkeling.

Duinhelm staat als organisatie niet op zichzelf, zij is immers ingebed in een voortdurend evoluerende maatschappelijke context. Duinhelm wil een dynamische organisatie zijn die inspeelt op veranderende omstandigheden in het zorglandschap en de maatschappij. Duinhelm wil méér dan inspelen, zij wil duurzaam ondernemen vanuit een innovatieve bril door voldoende voeling met de diverse stakeholders te onderhouden.


Rietmusstraat 24 | 8400 Oostende | T. 059 51 17 51 | F. 059 80 87 29 | info@duinhelm.be | www.duinhelm.be