กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ

นายมนตรี หิรัญสีทอง

นายธีระยุทธ พรมช่วย

นายสกุลชัย สวัสดี

นางสาวลลิตา บุญชำนิ

นางสาวกาญจนา สวัสดี

นางสาวสุชาดา พันพัว

นางสาวชนิดา เรืองแก้ว

นางสาวสุภัสสร สร้อยแม้น

นางสาวศิริลักษณ์ คำนึงถึง