Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ยอดนักอ่านประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

อันดับที่ 1 นางสาวอมรรัตน์ วิลาศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

อันดับที่ 2 นางสาวดารณี ศรีทองคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

อันดับที่ 3 เด็กหญิงรัญชิดา แผติตะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

สถิติการใช้ห้องสมุด

สถิติการยืม-คืน

สถิติการใช้คอมฯ