Secretarial Science

ประวัติของแผนกวิชาการเลขานุการ

วิทยาลัยพณิชยการบางนาเป็นสถานศึกษาในกลุ่มอาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการบริจาคที่ดินจากตระกูลรุ่งแสงและตระกูลรุ่งเรื่อง ซึ่งมีคุณบุญนาค - คุณสุเทพ รุ่งแสง คุณชนะ รุ่งแสง และพี่น้อง คุณบุญรอด - คุณเหรียญ รุ่งเรือง และคุณเพิ่ม - คุณละออง รุ่งเรือง จำนวนเนื้อที่ 11 ไร่ 12 ตารางวา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2517 ได้รับการยกฐานะเป็น "วิทยาลัยพณิชยการบางนา" ต่อมา คุณบุญนาค - คุณสุเทพ รุ่งแสง บริจาคที่ดินเพิ่มอีก จำนวน 4 ไร่ และในปี พ.ศ. 2526 กรมอาชีวะศึกษาอนุมัติจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 7 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา ปัจจุบันมีที่ดินรวม 22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

แผนกวิชาการเลขานุการเปิดสอนพร้อมกับการเปิดวิทยาลัยพณิชยการบางนาใน ปีการศึกษา 2513 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) โดยรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน สถานประกอบการ และชุมชน ในปีการศึกษา 2557 แผนกวิชาการเลขานุการ จัดการเรียนการสอน จำนวน 2 ระดับ คือ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 90 คน มีบุคลากรประจำแผนกวิชาการเลขานุการจำนวน 8 คน

แผนกวิชาเลขานุการมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ดังนี้

    • ห้องปฏิบัติการเลขานุการ จำนวน 8 ห้อง
    • ห้องเรียน จำนวน 9 ห้อง
    • ห้องสมุดแผนกวิชาการเลขานุการ จำนวน 1 ห้อง