ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


พันธกิจ (Mission)

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย