เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

สาขานี้ เรียนเกี่ยวกับอะไร

[ ปวช ]
ในระดับนี้ผู้เรียนจะมีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ เช่น

 • การ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows , Linux

 • งานไฟฟ้าเบื้องต้น

 • การออกแบบวงจรดิจิตอล เบื้องต้น

 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น

 • การติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น

 • การเป็นผู้ประกอบการ

[ ปวส ]
ในระดับนี้ผู้เรียนจะมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัย เช่น

 • การติดตั้ง ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย Linux Server , Windows Server

 • การติดตั้งระบบบเครือข่ายแบบสาย และระบบเครือข่ายแบบไร้สาย

 • การสร้าง และใช้งานระบบ Cloud Computing

 • การประยุกต์ใช้งาน Internet of think

 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ (OOP)

 • การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเรียนในสาขานี้แล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

 • ข้าราชการ (ครู, นักวิชาการ) *ต้องจบในระดับปริญญาตรี

 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย *ต้องจบอย่างน้อยในระดับ ปวช หรือ ปวส

 • งานด้านดูแล Product สินค้าทางด้าน IT เช่น Server และ Network กับบริษัทชั้นนำ

 • นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network) และเครื่องแม่ข่าย (Server)

 • นักพัฒนา Software

 • ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

 • ออกแบบระบบอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร ร้านค้า สำนักงาน ห้องพัก บ้าน และอื่น ๆ