General Management

ยินดีต้อนรับ

ความเป็นมาของแผนกวิชาการจัดการทั่วไป

แผนกวิชาการจัดการทั่วไปเป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยพณิชยการบางนาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2550 ทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานสำนักงานต่าง ๆ รวมทั้งมีความสามารถและทักษะในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถนำความรู้ความสามรถไปใช้ในการทำงานและศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการดำเนินงานของแผนกวิชาฯ ซึ่งมุ้งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทั้งวิชาการและวิชาชีพตลอดจนเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นคนทีของสังคม ซึ่งผลจากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นนี้ทำให้นักศึกษาของแผนกฯ เป็นที่ยอมรับจะเห็นได้จากการที่นักศึกษาของแผนกวิชาฯ สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาชั้นนำหลายสถาบันอาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี(คลองหก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จักพงษ์ภูวนาถ

จุดเด่น

    1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ควบคู่กับการมีความรู้ทางวิชาการ ได้สอดคล้องตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของวิทยาลัย
    2. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี
    3. นักศึกษามีความสามารถในการออกไปให้ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาที่เรียนมา โดยสถานประกอบการ หน่วยงานและ ชุมชน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี
    4. มีวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยและเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี

จุดที่ต้องพัฒนา

    1. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร ด้านการฟัง อ่าน เขียน การสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น
    2. พัฒนาและสนับสนุนให้นักศึกษาและครูในแผนกวิชา ในการทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษาได้
    3. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับฐานสมรรถนะวิชาชีพ
    4. จัดหางบประมาณ ทุนการศึกษา เพื่อให้ครู และนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองมากขึ้น
    5. พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยเพิ่มขึ้นเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่บางห้องล้าสมัยและหาอะไหลไม่ได้แล้ว

จำนวนห้องปฏิบัติการของแผนกวิชาการจัดการทั่วไป

ห้องปฏิบัติการของแผนกวิชาการจัดการทั่วไป จะใช้ห้องปฏิบัติการจำนวนร่วมกับแผนกวิชาการเลขานุการโดย มีห้องปฏิบัติการจำนวน 14 ห้อง ดังนี้คือ

    • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง
    • ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 ห้อง
    • ห้องปฏิบัติการบวกเลข จำนวน 1 ห้อง
    • ห้องบันทึกและถอดข้อความ จำนวน 1 ห้อง
    • ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย จำนวน 3 ห้อง
    • ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ จำนวน 3 ห้อง
    • ศูนย์การเรียนรู้การปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 1 ห้อง
    • ศูนย์การเรียนรู้ระบบบริหารงานเอกสารในสถานประกอบการ จำนวน 1 ห้อง