รายละเอียดการเลือก รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน

***หมวดรายจ่ายหลัก ค่าใช้สอยที่สามารถ ยืม ผูกผัน***

***หมวด ค่าใช้สอย***

 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
 2. ค่าที่พัก
 3. ค่าอาหาร
 4. ค่าอาหารว่าง
 5. ค่าลงทะเบียน
 6. ค่าตอบแทนวิทยากร
 7. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
 8. ค่าพาหนะ

หมวด ค่าใช้สอย ที่นิยมใช้ทำแผนปฎิบัติการประจำปี (ทั้งยืมได้และยืมไม่ได้)

 1. เงินรางวัล
 2. ค่าวิทยากร
 3. ค่าอาหารกลางวัน
 4. ค่าอาหารว่าง
 5. ค่าอาหารเย็น
 6. ที่พักวิทยากร
 7. ค่าเดินทางวิทยากร
 8. ค่าจ่างเหมารถปรับอากาศ
 9. ค่าวัสดุ
 10. ค่าถ่ายเอกสาร
 11. ค่าถ่ายเอกสารและทำรูปเล่ม
 12. ค่าวัสดุหมึกพิมพ์
 13. ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ
 14. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
 15. ค่าทำประกันภัย
 16. ค่าจ้างเปลี่ยนโคมไฟ
 17. ค่าจัดทำคู่มือนักศึกษา
 18. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 19. ค่าเดินทางไปประชุม
 20. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง
 21. ค่าจ้างทำบายศรี
 22. ค่าตกแต่งเวที สถานที่
 23. ค่าจัดทำซุ้มแสดงความยินดี
 24. ค่าใช้จ่ายนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ
 25. ค่าผู้บันทึกข้อมูล
 26. ค่าธรรมเนียมการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล