งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อคณะกรรมการงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี

 1. นางภูริศา รัตนวิจิตร ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 2. นางสาวเฟื่องฟ้า ไชยมาก ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 3. นางสาวสุนันทา รอดโต ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 4. นางสาวธัญทิพา โกสัลล์วัฒนา ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 5. นางสาวเจนจิรา บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 6. นางสาวเพ็ญนิภา บุญไทย ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 7. นางสาวพันธวดี เพชรางกูร ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 8. นางสาวภาวินี ฟูคณะ ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 9. นางวนิดา ชีพสมุทร ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 10. นางสาวกุลธิดา ใจยอด ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 11. นางสาวนงศมน กำเหนิดเกาะ ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 12. นางสาวกนกรัตน์ จำเนียรสุข ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 13. นางสาวกรรณิการ์ บุญสารี ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 14. นางสาวสมศิริ ลิ้นลา ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

เอกสารงานสารสนเทศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ดาวน์โหลดด้านล่าง