ท่านจะได้รับเกียรติบัตรหลังทำเเบบประเมิน

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนที่มีรูปแบบดำเนินกิจกรรมดีเด่นเป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning


การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับนักเรียน ม.1,ม.4 2564.pdf