ผู้บริหาร

ข้อมูลพื้นฐาน

  • ข้อมูลผู้บริหาร

  • บุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงาน

  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการปะเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

รายงานผลการดำเนินงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน การนิเทศ ติดตาม การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.

สรุุปรายงานการนิเทศขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 กลุ่มโรงเรียน

สรุปผลการนิเทศโดยรวมกลุ่มทวาราวดี_new.pdf
กลุ่มรัตนโกสินทร์_มีปก.pdf
สรุปผลการนิเทศโดยรวมกลุ่มกรุงธนบุรี.pdf

ห้องเรียนออนไลน์

ช่องทางแสดง
ความคิดเห็น

ปฏิทินงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโทรศัพท์/โทรสาร 02 354 5254
E-Mail :
supervisor@bkkp.go.th / nongbkkp@bkkp.go.th