กลุ่ม Line

สำหรับครูที่ปรึกษาและนักเรียน

ปีการศึกษา 2563

คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การใช้งานบัญชี

bk.ac.th

การใช้งาน Google Classroom

การใช้งานระบบ

เช็คชื่อโฮมรูม

การใช้งานระบบ

การจัดการเรียนรู้