โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี บริหารจัดการขยะตามแนวทาง 3Rs ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน

ความเป็นมาของโครงการ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอยางพอเพียง จะทำให้เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและสนันสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด การคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญ มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการลด การคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

บริหารจัดการขยะตามแนวทาง 3Rs : Reduce, Reuse, Recycle

Reduce

การลดปริมาณขยะ

Reuse

การนำกลับมาใช้ซ้ำ

Recycle

การนำกลับมาใช้ใหม่

ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม