เกียรติบัตร

Science, technology, engineering, and mathematics (STEM)

ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 2561

เกียรติบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกียรติบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 2560