ภาพกิจกรรม

Science, technology, engineering, and mathematics (STEM)

STEM ม.ปลาย ปี 2562

STEM ม.ต้น ปี 2562

STEM ม.ต้น ปี 2561

STEM ม.ปลาย ปี 2561

STEM ม.ต้น ปี 2560

STEM ม.ปลาย ปี 2560