ผู้ประสานงาน

Science, technology, engineering, and mathematics (STEM)

นายศิริพงศ์ พงษ์ดี

(ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี)

นายกริช วรรณทอง

(รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ )

นายอภิวัชร์ หาญปราบ

(รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ )

นางกนกธร วงษ์จันทร์

(รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา )

น.ส.ศิรดา พรมเทพ

(รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ )

ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางพนารัตน์ เอกปัจชา

(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)

น.ส.ณัฐชยา จิตรสมาน

(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)

นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์

(กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)

ครูพี่เลี้ยง ม.ต้น

น.ส.จุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ

(ครูพี่เลี้ยงวิทยาศาสตร์)

น.ส.ยุพิน ผลมาก

(ครูพี่เลี้ยงคณิตศาสตร์)

นายสุนทร เรืองภักดี

(ครูพี่เลี้ยงเทคโนโลยี)

ครูพี่เลี้ยง ม.ปลาย

นางวราภรณ์ ปฏิโค

(ครูพี่เลี้ยงวิทยาศาสตร์)

น.ส.กิติยา สุวรรณรัตน์

(ครูพี่เลี้ยงคณิตศาสตร์)

นายพิทยา ปฏิโค

(ครูพี่เลี้ยงเทคโนโลยี)