Science, technology, engineering, and mathematics (STEM)

อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับ ม.ปลาย วันที่ 28-30 เมษายน 2561

อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับ ม.ต้น วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561

ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube

เว็บไซต์หลัก http://www.stemedthailand.org/

รายละเอียด

ถ้าสมัครไม่ได้โปรดอย่าสมัครซ้ำเด็ดขาดมิฉะนั้นข้อมูลจะซ้ำ และ admin จะลบออกโดยไม่แจ้งให้ทราบนะคะ ดังนั้นหากมีปัญหาการลงทะเบียนทุกๆเรื่อง โปรดส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th โดยระบุ ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล ช่วงชั้นที่อบรม ของท่านอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ

>> คำถามที่พบบ่อย Click อ่านได้ที่นี่ <<

เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว โปรดจำ USERNAME และ PASSWORD ของท่าน เพื่อใช้ในการทำแบบทดสอบระหว่างวันที่อบรม

------------------------------------

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี
 • เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561
 • เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ป้ายชื่อ และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมตามสังกัดของท่าน

ศูนย์การอบรม

 • ครูผู้สอนเลือกศูนย์อบรมได้เฉพาะในสังกัดของท่าน โปรดระบุที่อยู่ของโรงเรียนให้ถูกต้อง เพื่อการค้นหาในระบบจะสะดวกยิ่งขึ้น ห้ามลงข้ามสังกัด
 • รายชื่อศูนย์ที่เปิดอบรม ดาวน์โหลด
 • กำหนดการอบรม ดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียน

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 • สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือกิจกรรมแจกฟรี!

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 • ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการอบรม
 • ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 คะแนนจากคะแนนรวม 100 คะแนน
 • กรุณาตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ในข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร หากพบข้อมูลผิด ท่านสามารถแก้ไขได้เองในระบบ ก่อนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเท่านั้น

หากมีปัญหาการลงทะเบียน โปรดส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th โดยระบุ ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล ช่วงชั้นที่อบรม ของท่านอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ

>> คำถามที่พบบ่อย Click <<