กลุ่ม PLC ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ เบญจมฯ

Professional Learning Community (PLC) , Benchamarachuthit Chanthaburi School, Thailand

ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มการรวมกลุ่ม PLC โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 (Responses)

ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มการรวมกลุ่ม PLC โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2561 (Responses)

ปีการศึกษา 2560

PLC-Group 01-15

PLC-Group 16-30

PLC-Group 31-45

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)