ฝ่ายนโยบายและแผน (Policy & Planning)

ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

หัวหน้าฝ่าย : นายไชยณัฐ กมลสุขยืนยง

ฝ่ายนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานหลักที่ประสานและร่วมกำหนดนโยบายและแผนของโรงเรียน อย่างบูรณาการเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2557-2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

สรุปการดำเนินงานโครงการ 3 ปี

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

สรุปการสำรวจสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหา

ฝ่ายนโยบายและแผน (Policy & Planning)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th