กิจกรรมการประกวดและแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ตารางการแข่งขัน


ใบสมัครการแข่งขัน

เอกสารรายละเอียดประกอบการเข้าร่วมแข่งขัน Click

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 22 มกราคม 2562

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click
  • พิมพ์เกียรติบัตร ​Click