งานมหกรรมวิชาการ "กลิ่นแก้วกำจรวิชาการ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช."

กำหนดการจัดงาน

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมการประกวดและแข่งขันของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนที่แสดงการจัดกิจกรรม