แข่งขันการงานอาชีพ

คำชี้แจง

*ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม