ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดจันทบุรี

Career and Technology Center Chanthaburi

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

29 มิถุนายน 2562 ประชุมตัวแทนกลุ่มสาระฯและตัวแทนศูนย์จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

การระดับเขตพื้นที่

♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 21-25 ส.ค. 2562

♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 25 ส.ค. 2562

♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 26 - 27 ส.ค. 2562

♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 30 ส.ค.62- 4 ก.ย. 2562

♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 5 ก.ย. 2562

♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2562

♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-27 พ.ย. 2562

♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 1 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป

♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562

กลุ่ม Line ครูคอมจันท์

https://line.me/R/ti/g/eBmRIx_yK6

ตารางแข่งขันคอมพิวเตอร์

* ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *เริ่มลงโปรแกรมสำหรับการแข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการคอมพิวเตอร์

นายอิทธิพล เจริญเมือง (0-8614-87979)

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการคอมพิวเตอร์

นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล(0-8950-69477)

ตารางแข่งขันหุ่นยนต์

*ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการงานหุ่นยนต์

นายพิทยา ปฏิโค (0-8311-18383)

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการงานหุ่นยนต์

นายสุนทร เรืองภักดี (0-8143-73088)

ตารางแข่งขันการงานอาชีพ

*ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าชม :