ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดจันทบุรี

Career and Technology Center Chanthaburi

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

6 พฤศจิการยน 2561 แจ้งปรับสถานที่แข่งให้เหมาะสมกับจำนวนทีม 06/11/2561 (สีเหลือง)

17 ตุลาคม 2561 ปิดระบบลงทะเบียนกรรมการตัดสิน

5 ตุลาคม 2561 ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันประจำศูนย์ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

3 ตุลาคม 2561 ประชุมตัวแทนศูนย์จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ เขต 1

ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ เขต 2

กำหนดการระดับเขตพื้นที่

♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 15-30 ตุลาคม 2561

♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 30 ตุลาคม 2561

♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1-3 พฤศจิกายน 2561

♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561

♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน

♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังจบการแข่งขัน

กำหนดการระดับเขตภาค

♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 26 พฤศจิกายน 2561

♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561

♦ แก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

♦ ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไข รายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 5 - 10 ธันวาคม 2561

♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธันวาคม 2561

ตารางแข่งขันคอมพิวเตอร์ - > ปรับสถานที่แข่งให้เหมาะสมกับจำนวนทีม 06/11/2561 (สีเหลือง)

* ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *เริ่มลงโปรแกรมสำหรับการแข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางแข่งขันหุ่นยนต์ - > ปรับสถานที่แข่งให้เหมาะสมกับจำนวนทีม 06/11/2561 (สีเหลือง)

*ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางแข่งขันการงานอาชีพ

*ทุกประเภทการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น. *สถานที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการงานอาชีพ

นายอิทธิพล เจริญเมือง (0-8614-87979)

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการงานหุ่นยนต์

นายสุนทร เรืองภักดี (0-8143-73088)

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการคอมพิวเตอร์

นายพิทยา ปฏิโค (0-8311-18383)

ผู้ประสานงาน

การแข่งขันการคอมพิวเตอร์

นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล(0-8950-69477)

จำนวนผู้เข้าชม :