โครงการประกวดห้องเรียนน่าอยู่

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผลการประกวดเดือนกันยายน 2563

ผลการประกวดเดือนสิงหาคม 2563

ผลการประกวดเดือนกรกฎาคม 2563

แผนผังห้องเรียน

เกณฑ์การประเมิน