ประกาศผล

Benchamarachuthit Chanthaburi School.

ประกาศผล ม.1และ ม.4 ห้องเรียนปกติ

ม.1 ห้องเรียนปกติ

ม.4 ห้องเรียนปกติ

ประกาศผล ม.1และ ม.4 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

ม.1 ห้องเรียนปกติ(ความสามารถพิเศษ)

ม.4 ห้องเรียนปกติ(ความสามารถพิเศษ)

ประกาศผล ม.1และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

ม.4 ห้องเรียนพิเศษ