Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5(2 ปีการศึกษา) ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ทุกห้องเรียน ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ถ้าเลือกแผนการเรียน MSEP และ ESMTE สสวท. ต้องมีผลการเรียน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00


ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3(5 ภาคเรียน) ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ทุกห้องเรียน ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ถ้าเลือกแผนการเรียน MSEP และ ESMTE สสวท. ต้องมีผลการเรียน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

เปิดระบบกรอกใบสมัคร Online ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 62

เปิดระบบกรอกใบสมัคร Online ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ วันที่ 18-27 มีนาคม 62

News Update

 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 โควตาโครงการ "เพชรพระเกี้ยว" ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ (ผู้ที่รับสิทธิ์โควตาแล้วจะไม่สามารถยื่นใบสมัครสอบได้อีก)
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มข้อมูลระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 แก้ไขข้อมูลวันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
 • 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มข้อมูลหลักฐานการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 รายละเอียด
 • 27 มกราคม 2562 ปรับข้อมูลหน้าเว็บเพื่อรองรับการรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว แต่ต้องการแก้ไขลำดับการเลือกได้ไหม? ตอบ แก้ไขได้ ให้เข้าสู่ระบบ (login) แล้วทำการเลือกใหม่ พร้อมกดปุ่มบันทึก แล้วสั่ง Print ใบสมัคร + ใบเข้าห้องสอบอีกครั้ง

ยื่นใบสมัครที่โรงเรียนไม่ตรงตามวันเวลาในใบสมัครได้ไหม?ตอบ การกำหนดเวลายื่นใบสมัครเป็นการออกโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นในสมัครของผู้สมัครเองและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรับสมัคร ดังนั้นทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดสรรค์เวลาให้เหมาะสม จึงควรยื่นให้ตรงกับที่เอกสารระบุ

ยื่นใบสมัคร + หลักฐานการรับสมัครที่ ร.ร.แล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลได้ไหม? ตอบ การยื่นใบสมัคร + หลักฐานการสมัครที่ ร.ร.แล้ว ถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ(login) แก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีกรวมทั้งลำดับการเลือกห้อง กรณี ร.ร. ตรวจสอบพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไม่ถูกต้อง นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

 • 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 ยื่นใบสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 9 มีนาคม 2562 วันสอบ
 • 13 มีนาคม 2562 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 15 มีนาคม 2562 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ : วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ

*เลือกห้อง ICTP : สอบวิชาความถนัดทางคอมพิวเตอร์

ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

 • 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 ยื่นใบสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 10 มีนาคม 2562 วันสอบ
 • 14 มีนาคม 2562 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 18 มีนาคม 2562 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ : วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ

*เลือกห้อง สสวท. : สอบวิทยาศาสตร์ (สสวท.) / คณิตศาสตร์ (สสวท.)

*เลือกห้อง ICTP : สอบวิชาความถนัดทางคอมพิวเตอร์

*เลือกห้อง CEP : สอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ

ม.1 ห้องเรียนปกติ

 • 18-27 มีนาคม 2562 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 23-27 มีนาคม 2562 ยื่นใบสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 30 มีนาคม 2562 วันสอบ
 • 3 เมษายน 2562 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 8 เมษายน 2562 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

ม.4 ห้องเรียนปกติ

 • 18-27 มีนาคม 2562 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 23-27 มีนาคม 2562 ยื่นใบสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 31 มีนาคม 2562 วันสอบ
 • 6 เมษายน 2562 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 7 เมษายน 2562 เลือกแผนการเรียน
 • 9 เมษายน 2562 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

ม.1 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

 • 18-24 มีนาคม 2562 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 23-24 มีนาคม 2562 ยื่นใบสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 25 มีนาคม 2562 วันสอบ/ปฏิบัติ ความสามารถพิเศษ
 • 27 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ
 • 30 มีนาคม 2562 วันสอบ
 • 3 เมษายน 2562 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 8 เมษายน 2562 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

ม.4 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

 • 18-24 มีนาคม 2562 กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์
 • 23-24 มีนาคม 2562 ยื่นใบสมัคร(ตามวันที่ระบุในใบสมัคร)
 • 25 มีนาคม 2562 วันสอบ/ปฏิบัติ ความสามารถพิเศษ
 • 27 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ
 • 31 มีนาคม 2562 วันสอบ
 • 6 เมษายน 2562 วันประกาศผลสอบและรายงานตัว
 • 7 เมษายน 2562 เลือกแผนการเรียน
 • 9 เมษายน 2562 วันประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

*วิชาที่สอบ ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ

โทรศัพท์ 039-311170 ต่อ 108

งานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 039-311170 ต่อ 0

ผู้ดูแลระบบ

โทรศัพท์ 039-311170 ต่อ 886 E-Mail : admin@bj.ac.th


Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

10 Siyanuson Rd. Watmai Sub district, Mueang District, Chanthaburi Province, Thailand 22000

Tel. 039-311-170 Fax: 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th