รายงานการประเมินตนเอง(SAR)

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา .pdf

SAR ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561.pdf


SAR ประจำปีการศึกษา 2561

SAR วิทยาลัย ปี 2560 (28 พ.ค.61).pdf

SAR ประจำปีการศึกษา 2560


SAR วิทยาลัย ปี 2560 (28 พ.ค.61).pdf

SAR ประจำปีการศึกษา 2559