รายงานการประเมินตนเอง(SAR)

SAR วิทยาลัย ปี 2565.pdf

SAR ประจำปีการศึกษา 2565

SAR ประจำปีการศึกษา 2564.pdf

SAR ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ป(1).pdf

SAR ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา .pdf

SAR ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561.pdf

SAR ประจำปีการศึกษา 2561

SAR วิทยาลัย ปี 2560 (28 พ.ค.61).pdf

SAR ประจำปีการศึกษา 2560

SAR วิทยาลัย ปี 2560 (28 พ.ค.61).pdf

SAR ประจำปีการศึกษา 2559