การประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)

เอกสารประกอบการบรรยาย-ID-PLAN.pdf

เอกสารประกอบการบรรยาย-ID-PLAN

แบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล-ID-PLAN.doc

แบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล-ID-PLAN

คู่มือ การประเมินตนเอง (ID PLAN)