ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ความเป็นมาศูนย์บ่มเพาะ

ข่าวกิจกรรม

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา และผ่านการบ่มเพาะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา และผ่านการบ่มเพาะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ รายการที่ 1 อู่วิชัยนายสมมาตร ทวีกาญจน์

บริการซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่รถมอเตอร์ไซต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องซักผ้า พัดลมบริการซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่รถมอเตอร์ไซต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องซักผ้า พัดลม รายการที่ 2 ผักสดนางสาวสุวนันท์ ยิ้มย่องจำหน่ายผักสด

อู่วิชัยนายสมมาตร ทวีกาญจน์

ผักสดนางสาวสุวนันท์ ยิ้มย่องจำหน่ายผักสด

กิจกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดยดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

กิจกรรมการศึกษาดูงานจากภายนอก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนวัดม่วงงาม นำนักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำโดยครูที่ปรึกษาธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานศูนย์บ่มเพาะได้รับความอนุเคราะห์จากธุรกิจ ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในครั้งนี้


กิจกรรมการศึกษาดูงานจากภายนอก

วันที่ 22 มกราค 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงวิทยา นำนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำโดยครูที่ปรึกษาธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานศูนย์บ่มเพาะได้รับความอนุเคราะห์จากธุรกิจ ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในครั้งนี้


กิจกรรมการศึกษาดูงานจากภายนอก

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านท่าโล้ นำนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดนำโดยท่านดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานศูนย์บ่มเพาะได้รับความอนุเคราะห์จากธุรกิจ Bicec Cartering ธุรกิจแซนวิชอิ่มจัง และธุรกิจบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กและรถจักรยานยนต์ ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในครั้งนี้


นักเรียน ฝึกการจัดชุดอาหารว่าง และวิธีการพับใบไม้ เพื่อตกแต่งชุดอาหารว่าง ให้สวยงามโดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองสิริรัตน์ พูลผล และอาจารย์โกศล สุขเกษม ในการให้ความรู้ในครั้งนี้ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

นักเรียนเรียนรู้การจัดทำแซนวิช จากธุรกิจแซนวิชอิ่มจัง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์พิมพ์วลัญช์ ขำทวี และนักศึกษาเจ้าของธุรกิจ ในการให้ความรู้ในครั้งนี้ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

นักเรียน เรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กและรถจักรยายนต์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ศุภวัฒน์ เคล้าคลึงและ นักศึกษาเจ้าของธุรกิจ ในการให้ความรู้ในครั้งนี้ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

กิจกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดย ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด พร้อมคณะ เข้าตรวจนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยมีธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจ ต่อเนื่องจำนวน 2 ธุรกิจ และธุรกิจใหม่ 3 ธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจต่อเนื่อง 2 ธุรกิจ ประกอบด้วย

1. ธุรกิจเขาทะโมนมินิมาร์ท ดำเนินการโดย นางสาวชไมพร แตงอ่อน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยมีครูจิรัชญา ทัศศรี เป็นครูที่ปรึกษาธุรกิจ

2.ธุรกิจหวานใจทะโมนไพร ดำเนินการโดยนางสาวอธิพร เข็มกลัด นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยมีครูจิรัชญา ทัศศรี เป็นครูที่ปรึกษาธุรกิจ

ธุรกิจใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย

1. ธุรกิจแซนวิชอิ่มจัง ดำเนินการโดยนางสาวสกุณา พันธ์หริ่ง นางสาวกัญญารัตน์ เหล่าจันทร์ นางสาวพรรณราย รอดพันธุ์และนางสาววิลาวัลย์ ภู่พราหมณ์ โดยมีครูพิมพ์วลัญช์ ขำทวีเป็นครูที่ปรึกษาธุรกิจ

2. ธุรกิจ Bicec Cartering ดำเนินการโดยนางสาวนันทพร แตงอ่อน และนางสาววันดี พ่องดี นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีโดยมีนางสิริรัตน์ พูลผล รองผู้อำนวยการ และนายโกศล สุขเกษม เป็นครูที่ปรึกษาธุรกิจ

3. ธุรกิจบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กและรถจักรยานยนต์ ดำเนินการโดยนายบุญต้อย ต้นนำเพชร นายบุญช่วย ชายา นายจอต้าแบะ จงเจริญ และนายปวริศ รักวงศ์บุตร โดยมีนายวีรภาพ สีแตง เป็นครูที่ปรึกษาธุรกิจ

ผลงาน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียร ในการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

ผลงานระดับภาค ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง

ภาพการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563