ข้อมูลสาธารณะเป็นประตูสู่ความโปร่งใส BICEC ITA 2020

โครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

นายนิมิตร ศรียาภัยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดเบอร์โทรศัพท์ : 098-1689899E-mail : nimitthai@hotmail.com
นางสิริรัตน์ พูลผลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 089-1423446siriratpp2011@hotmail.com
นายธวัชชัย นิตย์โชติรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 081-1896832 TWC.nitchote@gmail.com
นายกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 086-3809300:BIG10082527@gmail.com
นายอุดร แก้วถาวรรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 095-4701437Udorn2512@gmail.com

อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552

สถานศึกษา หมายความว่า วิทยาลัย ศูนย์ หรือหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(1) จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการดำรงชีพตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

(2) จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาที่อยู่ภายในจังหวัดนั้น ทั้งในด้านการจัดการวิชาการ การใช้บุคลากร และทรัพยากรร่วมกัน

(3) จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากรทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน สังคมอื่น รวมทั้งความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและการจัดการทุนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา

(4) – (8)

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ...........................................................................................................................................

แนวทาง ...........................................................................................................................................

เป้าหมาย ...........................................................................................................................................

ตัวชี้วัด ...........................................................................................................................................

ข้อมูลในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลแผนระยะสั้น / ระยะยาว