Darrera actualització: 18/06/2020

Responsable

Col·legi Beata Francinaina Cirer

CIF: R0700377E

Inscrita al Registre d’Entitats Religioses 004847 (952-/0-SE/B).

Carrer de Santiago Rusiñol, 217

07300 Inca (Illes Balears)

Telèfon: 971 50 09 53

Correu: svpinca@planalfa.es

Delegat de protecció de dades: dpd@bfcinca.net

Finalitat

La finalitat principal per a la qual tractarem la vostra informació i la de l’alumne és per a gestionar i proporcionar-vos els serveis per vós sol·licitat i poder oferir-vos unes millors prestacions a l’àmbit dels serveis educatius, servei d’infermeria, complementaris i activitats extraescolars oferits pel nostre centre.

Amb la finalitat de donar a conèixer al centre, la seva comunitat estudiantil i les activitats realitzades, i sempre que hàgiu prestat el vostre consentiment, utilitzarem les dades a què ens heu autoritzat per a:

 • La seva publicació en els mitjans propis, com ara publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), al nostre web www.bfcinca.net, així com als blogs i xarxes socials a què estam inscrits. Els comptes a xarxes socials i blogs poden pertànyer a empreses que no oferesquin un nivell de protecció adequat, en trobar-se ubicades les dades a països no reconeguts per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com mentre ofereixen un nivell de protecció adequat. Recomanam que reviseu les polítiques d'aquests comptes, especialment les referides a la privacitat. Disposam de comptes a les següents xarxes socials:

Xarxa social: Facebook

Enllaç: https://www.facebook.com/BeataInca/

Identificador: @BeataInca

Xarxa social: Instagram

Enllaç: https://www.instagram.com/bfcinca/

Identificador: @bfcinca

Xarxa social: YouTube

Enllaç: https://www.youtube.com/channel/UCIrCR5F_3r7xxeg-h0UxhZg/videos

Identificador: @bfcinca

Xarxa social: Twitter

Enllaç: https://twitter.com/BeataInca/

Identificador: @BeataInca

Els blogs utilitzats són els següents:

Descripció: Blog d'educació infantil

Enllaç: https://infantil.bfcinca.net

Descripció: Blog d'educació primària

Enllaç: https://primaria.bfcinca.net

Descripció: Blog d'Arts & Crafts

Enllaç: https://artsandcrafts.bfcinca.net

 • La seva comunicació a la resta d'alumnes, els seus pares o tutors legals i el personal del centre.

 • La seva exposició a zones d'accés públic, dins les nostres instal·lacions.

 • La seva publicació a mitjans de difusió pública no comercial i a les revistes i publicacions d'àmbit educatiu.

Si vos heu adherit a l’assegurança escolar, gestionarem les dades necessàries per a proporcionar-vos aquest servei.

Si ens proporcionau el vostre currículum, tractarem les vostres dades per a la gestió de la nostra borsa de treball.

Si accediu a les nostres instal·lacions, la vostra imatge pot esser captada amb finalitats de seguretat.

Legitimació

Obligació legal aplicable

Correspon a tots aquelles dades sol·licitades pel centre educatiu a l'alumne i als seus representants legals que són necessàries per al correcte exercici de la funció educativa, com poden esser les dades identificatives de l'alumne i la seva família, característiques personals, etc.

Aquesta obligació ve donada per la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Així mateix, poden existir altres obligacions legals aplicables a l'entitat que exigesquin la captura i/o conservació de les dades, per exemple, sobre la conservació de factures.

La mateixa Llei legitima el centre educatiu en la recollida de les dades de salut en la mesura que siguin necessàries per a l'exercici de la funció educativa.

Protecció d'interessos vitals

Salvaguarda de la salut de l'alumne en el tractament de dades de salut.

Interès legítim del Responsable del Tractament

Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament per vós.

Execució d'un contracte

Correspon a la resta de serveis que vós ens sol·liciteu, com per exemple serveis de menjador i guarderia, assistència a activitats extraescolars, formar part de la nostra borsa de treball, etc.

Consentiment de l'Interessat

Correspon a aquells tractaments per als quals se sol·licita el consentiment exprés per a poder-los realitzar. Els tractaments principals identificats són:

 • Publicació de dades de l'alumne, com són noms i estudis que cursa, així com enregistraments audiovisuals i imatges, en els mitjans propis del centre, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), el web, blogs i comptes a les xarxes socials en què estiguem inscrits, amb la finalitat de mantenir-vos informats i donar a conèixer a la resta de la societat els serveis oferits i les activitats realitzades.

 • Distribució de les dades identificatives, els enregistraments audiovisuals i les imatges als pares o tutors legals dels alumnes.

 • Publicació d'imatges, enregistraments audiovisuals i el nom de l'alumne, així com els estudis que cursa, a mitjans de difusió pública no comercial i a les revistes i publicacions d'àmbit educatiu.

 • Exposició a zones d'accés públic, dins les instal·lacions del Responsable de les dades personals dels alumnes, incloses les imatges i els enregistraments audiovisuals.

 • Tractament de dades de salut de l'alumne.

O si ens proporcionau el vostre currículum per a formar part de la nostra borsa de treball.

També cedim les vostres dades. Més informació a l'apartat Comunicació de dades personals, si heu donat el vostre consentiment a:

 • L'AMIPA del Col·legi Beata Francinaina Cirer.

 • La companyia que gestiona l'assegurança d'accidents d'alumnes.

Terminis de conservació de les dades

Mantendrem les vostres dades personals en la mesura en què les necessitem amb la finalitat d'utilitzar-les per a la finalitat per a la qual fou obtenguda i segons la base jurídica del tractament que se li aplica. Les conservarem mentre existesqui una relació contractual i/o comercial, o vós no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les vostres dades.

Les dades educatives necessàries per a poder proporcionar-nos els certificats acadèmics que pugueu sol·licitar-nos es conservaran mentre no se'n sol·liciti la supressió per la persona interessada i en tot cas durant el període de temps mínim a què vengui obligat el Responsable.

De la mateixa manera, amb finalitats històriques de les activitats del centre, es conservaran els enregistraments audiovisuals i imatges juntament amb la identificació de la persona o les persones a qui corresponen, a no ser que la persona interessada en sol·liciti la supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament.

Si heu sol·licitat la vostra incorporació a la nostra borsa de treball i heu presentat el vostre currículum al Centre, aquestes dades es conservaran mentre no en sol·liciteu la supressió o considerem que el vostre perfil no és adequat a les nostres necessitats, en tot cas durant el període de temps mínim a què vengui obligat el Responsable.

La resta d'informació produïda durant la vostra permanència al centre serà destruïda passat un curs escolars des de la finalització de la vostra estada a la nostra escola.

Comunicació de dades personals

Els destinataris de les dades personals són les persones físiques i jurídiques que presten serveis per a l'Entitat, aquelles a les quals l'Entitat presta els seus serveis, així com les autoritats i organismes administratius estatals i autonòmics, en el cas que la cessió sigui legalment exigible o necessària per al desenvolupament adequat dels serveis encomanats.

En particular, es comunicaran les dades personals a les entitats que correspongui segons la normativa vigent en matèria d'educació.

Les vostres dades personals seran transmeses o traspassades a tercers quan això sigui necessari a efectes de la tramitació contractual o de la facturació, o bé si ho heu autoritzat prèviament.

Comunicarem les dades, incloses les de salut, i només aquelles que siguin necessàries, als serveis mèdics i d'urgències que hagin d'intervenir en cas d'incidència de salut, i seran posats en coneixement del personal del centre que hagi de conèixer-los per a una correcta atenció de l'alumne i poder reaccionar davant de qualsevol incidència. En la resta dels casos, el centre no cedirà les dades de salut de l'alumne tret que ho hàgiu autoritzat prèviament o hi hagi qualsevol altra circumstància que legitimi la cessió (com pot esser una obligació legal aplicable).

En el marc de la matriculació de l'alumne, o mitjançant una sol·licitud específica i amb el vostre consentiment, les vostres dades seran cedides a les següents entitats si ho heu autoritzat expressament:

 • A l'AMIPA del Col·legi Beata Francinaina Cirer, amb NIF G65711090 i la mateixa adreça que l'escola, les dades identificatives de l'alumne i dels seus pares o tutors, amb l’objectiu de poder participar i dur a terme la realització d’activitats o esdeveniments dins les seves funcions pròpies. Si no heu consentit aquesta cessió de dades no podreu pertànyer a aquesta Associació i gaudir dels serveis que ofereix.

 • A l'entitat Previsión Balear, MPS, amb NIF V-07103419, situada al carrer del Gremi de Sabaters nombre 68 1r, 07009 de Palma, amb la finalitat de gestionar l'assegurança escolar, les dades identificades de l'alumne, si heu accedit a aquest servei. Si no heu consentit aquesta cessió, no disposareu d'assegurança.

També, si en el procés de matriculació o en qualsevol moment heu proporcionat el vostre consentiment per a determinats tractaments de les dades (vegeu apartat Consentiment de l'Interessat), aquestes podran esser distribuïdes als alumnes, als seus pares o tutors legals i al personal de centre, així com publicades en els següents mitjans d'accés públic:

 • Zones d'accés públic del Centre.

 • Mitjans de difusió pública no comercial i a les revistes i publicacions d'àmbit educatiu.

 • Web, blogs i xarxes socials del Centre.

 • Publicacions en paper del Centre, revista, agenda escolar i tríptics.

La vostra informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, així com de les forces i cossos de seguretat de l'Estat per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les vostres dades.

Ús de cookies

A la Titularitat respectam la privacitat dels nostres visitants. Per a conèixer la informació sobre l'ús de cookies realitzat, consultau el següent enllaç.

Drets

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no esser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment prestat mitjançant les direccions, postal i electrònica, indicades a l'apartat Responsable.

Així mateix, disposau del dret a reclamar davant l'Autoritat de Control, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Podeu consultar més informació sobre els vostres drets a www.agpd.es.

Si així ho desitjau, disposam de formularis a la secretaria de l'escola, situada a la direcció del Responsable, o podeu sol·licitar-los a l'adreça de correu electrònic del Responsable o del Delegat de Protecció de Dades, indicades a l'inici del present document.

Obligacions i responsabilitats

Les dades sol·licitades als formularis que no han estat marcades com a opcionals, habitualment amb el símbol *, hauran d'esser emplenades i, en el cas que no les facilitàssiu, el Responsable podrà denegar discrecionalment el corresponen servei.

No és obligatori complimentar les dades no marcades com a opcionals, habitualment amb el símbol *, tot i que se vos recomana fer-ho amb la finalitat d'oferir-vos unes millors prestacions dins l'àmbit dels serveis que oferim.

En cas que ens proporcioneu dades de terceres persones, vos responsabilitzau d'haver-ne obtengut el consentiment, que les dades siguin correctes i veraces i d'informar-los sobre els extrems recollits en aquest document.

Vós respondreu, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades facilitades, reservant-se el Responsable el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que escaiguin en Dret.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d'acord amb allò establert a la legislació vigent i altra legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers. El Responsable del Tractament i qui intervengui en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

Vós acceptau les condicions establertes en signar els documents en paper que ens entregueu o en pitjar el botó corresponent als formularis web de recollida de dades.

Mesures de seguretat

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d'acord amb allò establert a la legislació vigent i altra legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers. El Responsable del Tractament i qui intervengui en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

Modificacions d'aquesta Política de Privacitat

Revisarem i actualitzarem la informació de privacitat quan es produesquin modificacions en la legislació, en qualcun dels procediments de tractament d'informació personal o sigui necessari com a conseqüència de les revisions periòdiques que realitzarem, i en aquest cas ho reflectirem a la data de la darrera actualització a l'inici del document.

Vos recomanam revisar periòdicament aquesta Política de Privacitat.