Més lliures, més plurals, més iguals

La reforma de la Llei Orgànica d'Educació (LOMLOE) és fortament intervencionista, promou la restricció de drets i llibertats ciutadanes i atempta contra la pluralitat del nostre sistema educatiu que és clau en una societat democràtica. És una reforma que condueix cap al domini sistèmic de l'Estat, dotant a les administracions amb facultats cada vegada més àmplies en detriment de les famílies com a primeres educadores dels seus fills. La LOMLOE permet distribuir als alumnes per centres reduint significativament l'elecció educativa dels seus pares, un dret avalat per la Declaració Universal dels Drets Humans. S'inventa un dret a l'educació pública -quan el dret reconegut en la Constitució és el dret a l'educació-; l'enfronta al model d'educació concertada, àmpliament implantat a Europa, trencant la complementarietat de xarxes recollida a la Constitució; devalua l'ensenyament de l'assignatura de Religió a l'escola aplicant un laïcisme impropi i posa en dubte la supervivència dels centres d'educació especial, entre d'altres aspectes.

Per tot això, gran diversitat d'entitats i col·lectius ciutadans de docents, famílies, alumnes i titulars de centres demanam la protecció i la continuïtat de la pluralitat del nostre sistema educatiu actual, ja que:

  • La societat espanyola és diversa i democràtica. Fonamenta la seva convivència sobre els valors de la tolerància i la participació. Per això, l'escola més adequada per a una societat com la nostra ha de ser una escola també plural, gratuïta i universal. Això només és possible si hi ha una diversitat d'escoles amb projectes educatius i pedagògics propis i autonomia dels centres per dotar-se d'ells i posar-los en pràctica.

  • L'ensenyament concertat possibilita un model plural, heterogeni i inclusiu. Desitjam una educació pública plural i de qualitat, però això no s'aconsegueix legislant contra l'ensenyament concertat i la seva diversitat de projectes. L'hostilitat que manifesta la LOMLOE cap a l'ensenyament concertat crea un escenari de desigualtat d'oportunitats per a les famílies que volen un ensenyament plural assequible a tots.

  • Defensam la convivència pacífica i harmònica de les tres xarxes: pública, privada concertada i privada. No acceptam que la LOMLOE permeti a les autoritats educatives imposar la distribució de l'alumnat basada en la planificació arbitrària de l'Administració per damunt de necessitats reals d'escolarització manifestades per les famílies.

  • L'Estat té igualment l'obligació de finançar adequadament els centres educatius públics i concertats per garantir la gratuïtat real d’ambdós. I aquest finançament, respectant la naturalesa i idiosincràsia de cada xarxa de centres, ha de cobrir les seves necessitats materials i els seus recursos humans en igualtat de condicions, ja que les dues xarxes han de prestar un servei educatiu d'igual qualitat a l'abast de tothom.

  • Mitjançant el control polític de l'educació, assistim també a una agressió a la llibertat de consciència en favor de la imposició d'una ideologia laïcista impròpia d'un Estat no confessional. L'assignatura de Religió, que s’estudia amb absoluta normalitat a gairebé tots els països europeus, és una opció majoritària de les famílies espanyoles que la trien lliure i voluntàriament cada any i la voluntat ha de ser respectada.

  • La intrusió a la LOMLOE d'un concepte d'inclusió radical condueix als actuals centres d'educació especial a la seva desaparició malgrat comptar amb un alt grau de satisfacció de les famílies que hi escolaritzen els seus fills. Demanam al Govern una dotació suficient de recursos per atendre els alumnes amb discapacitat en els centres ordinaris i en els col·legis d'educació especial.

  • La pluralitat educativa, la llibertat d'elecció de centre i la formació en els valors ètics, filosòfics o religiosos contribueixen a un millor rendiment i desenvolupament integral de la persona. La identificació de les famílies amb el projecte educatiu triat afavoreix una major implicació en l'educació dels seus fills, i les evidències demostren que una major implicació familiar està relacionada amb un millor rendiment escolar, especialment dels més desfavorits.

Perquè a tots (centres, famílies, docents i alumnes) ens uneix el mateix objectiu: un sistema educatiu més equitatiu, de qualitat i que contribueixi a una societat millor.

Signa!