Reglament de Règim Intern

Reglament de Règim Intern (RRI), adaptat a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE).

Reglament de Règim Intern.pdf