Missió

La missió del Col·legi Beata Francinaina Cirer és educar i formar el seu alumnat de manera que l'ensenyament sigui un diàleg entre la fe i la cultura, en un clima configurat per la convivència cristiana. Aquesta missió inclou el compromís per part de la direcció i de tot el personal de consolidar el Sistema de Gestió de la Qualitat implantat i de millorar-ne contínuament l'eficàcia.

Visió

El Col·legi Beata Francinaina Cirer vol aconseguir que tota la comunitat educativa treballi amb responsabilitat a fi que el seu alumnat assolesqui un bon nivell de competència, hàbits d'estudi, disciplina i motivació per a la feina ben feta. Tot això atenent les necessitats de la comunitat educativa, de manera que tothom se senti reconegut com a persona.

Valors

El Col·legi Beata Francinaina Cirer vol destacar per ser un centre respectuós, treballador i seriós; un centre obert i democràtic que, arrelat en la pròpia ciutat d'Inca, integra la diversitat i estima i promou la cultura pròpia de les Illes.