El Col·legi Beata Francinaina Cirer és un centre amb caràcter propi i concertat a tots els nivells.

A grans trets podem destacar:

 • Alumnat mixt.
 • Uniforme des de 3 anys.
 • Escola matinera (a partir de les 7:30).
 • Servei de menjador.
 • Etapes educatives: infantil (de 3 a 6 anys) i primària (de 6 a 12 anys).
 • Equip docent amb les especialitats corresponents.
 • Música i anglès a partir de l'etapa d'infantil.
 • La nostra llengua vehicular és el català.
 • És objectiu del centre que tot l'alumnat s'expressi correctament en llengua catalana i en llengua castellana i que tengui una bona competència comunicativa en llengua anglesa.
 • S'imparteix religió catòlica a tot l'alumnat.
 • L'escola disposa d'un ampli equip de suport format per mestres d'educació especial, especialista en audició i llenguatge, mestres d'atenció a la diversitat i auxiliar tècnic educatiu.