El Col·legi Beata Francinaina Cirer és un centre concertat amb caràcter propi que garanteix la gratuïtat dels ensenyaments reglats, tal com estableix l'article 88 de la LOMLOE.

A grans trets podem destacar:

 • Alumnat mixt.

 • Uniforme des de 3 anys.

 • Escola matinera (a partir de les 7:30).

 • Servei de menjador.

 • Etapes educatives: infantil (de 3 a 6 anys) i primària (de 6 a 12 anys).

 • Equip docent amb les especialitats corresponents.

 • Música i anglès a partir de l'etapa d'infantil.

 • La nostra llengua vehicular és el català.

 • És objectiu del centre que tot l'alumnat s'expressi correctament en llengua catalana i en llengua castellana i que tengui una bona competència comunicativa en llengua anglesa.

 • S'imparteix religió catòlica a tot l'alumnat.

 • L'escola disposa d'un ampli equip de suport format per mestres d'educació especial, especialista en audició i llenguatge, mestres d'atenció a la diversitat i auxiliar tècnic educatiu.

 • La nostra escola està adscrita a l'IES Berenguer d'Anoia i a l'IES Inca.