Avís legal

Informació general

bfcinca.net és un domini a Internet titularitat de les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, amb número de CIF R-0700377-E i domicili al número 2 del carrer de Sant Vicenç de Paül, d'Inca.

Telèfon 971500953 | Fax 971504287

Es posa a disposició dels usuaris, a més del propi domicili de l'empresa, la següent adreça de correu electrònic, svpinca@planalfa.es, on podreu dirigir les vostres peticions, qüestions o reclamacions.

Objecte

El present web (bfcinca.net) és propietat de les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i ha estat creat i dissenyat per a donar a conèixer i permetre l'accés general, a tots els usuaris d'Internet, a la informació relacionada amb els serveis prestats per aquesta entitat.

La propietat posarà els mitjans raonables perquè el contengut inclòs al web sigui exacte i estigui actualitzat.

Condicions d'ús

L'accés i ús d'aquest lloc web per la vostra part implica l'acceptació a les condicions generals establertes en aquest Avís legal en el moment de l'accés, per la qual cosa és convenient que les llegiu atentament cada pic que hi accediu. Així mateix, certs serveis prestats al lloc web poden contenir condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes condicions generals.

Les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül es reserven el dret de modificar les dessusdites condicions sense avís previ, sempre que sigui necessari per a adequar-les a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar-les a modificacions en els serveis prestats.

Accés al web

Amb caràcter general, podreu accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta.

Les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül es reserven el dret d'interrompre l'accés al web, en qualsevol moment i sense avisar prèviament, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Per la qual cosa, no es garanteix la fiabilitat, disponibilitat ni continuïtat del lloc web, en el cas que es presentin les susdites causes.

Responsabilitat

Les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül no es responsabilitzen de la informació contenguda a webs de tercers a les quals es pugui accedir a través d'enllaços del lloc web. La funció d'aquests enllaços és informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació. Per ço, les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül no seran responsables del resultat obtengut a través de dits enllaços hipertextuals.

L'ús del web per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, amb la qual cosa accepta que l'ús està sota la seva exclusiva responsabilitat. L'usuari es compromet a no emprar informació, activitats, productes o serveis que les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül posen a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, moral o ordre públic i general a fer-ne un ús d'acord a les referides condicions generals. En qualsevol cas, l'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül puguin patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a què resta sotmès per aquest Avís legal o, si escau, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.

Enllaços al web

L'usuari d'Internet que vulgui introduir un enllaç des d'aquest web al seu propi haurà d'estar prèviament autoritzat per escrit per les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

Propietat industrial i intel·lectual

Tot el contengut del lloc web, o sia, texts, fotografies, gràfics, imatges, icones i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font (d'ara endavant, els contenguts), incloent-hi marques, noms comercials o signes distintius, són propietat de les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül o, si escau, de tercers, llevat que s'hi especifiqui el contrari.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, publicació posada a disposició, extracció, retransmissió o la utilització, de qualsevol naturalesa, mitjà o procediment, llevat dels casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això, l'usuari podrà visualitzar i obtenir còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat al seu sistema informàtic, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació o alteració.

La infracció de qualssevol d'aquests drets referits pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els Articles 270 i següents del Codi Penal vigent.

Protecció de dades

Als efectes d’allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD), les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül informen els usuaris del lloc web sobre la seva política de protecció de dades personal en cas que l'usuari els proporcioni amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferits.

Les Dades Personals recollides podran incorporar-se a un fitxer que, d'acord amb l'LOPD, serà processat exclusivament per a la finalitat descrita al formulari de captació de les dades que contendrà els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l'usuari.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d'acord amb allò establert en la legislació vigent i altra legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament, o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals han estat sol·licitades a l'usuari. El responsable dels fitxers i qui intervengui en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes en pitjar el botó corresponent que es troba als formularis de recollida de dades.

L'usuari respondrà, si escau, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül el dret d'excloure dels serveis registrats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que escaiguin en dret.

Podeu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades contengudes als fitxers, la responsabilitat dels quals correspon a les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, acompanyat de còpia de document oficial que vos identifiqui, dirigint-se a svpinca@planalfa.es indicant-hi de forma visible el concret dret que pretén exercir.

Ús de cookies

Aquest lloc web empra cookies. Només s'emmagatzemaran si donau el vostre consentiment.

Llei aplicable i jurisdicció

Les prestacions de serveis d'aquest lloc web i els requisits legals exigits es troben regulats a la corresponent normativa comunitària i a la legislació espanyola vigent aplicable, restant atribuïda jurisdicció als tribunals espanyols en cas de possibles controvèrsies.