โครงการ “ลูกเบ็ญจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ร่วมกับ

สมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช