ผลงานนักเรียน

ห้องเก็บผลงานสื่อสร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.6/10

ชื่อผลงาน Marble

ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.6/1

ชื่อผลงาน Distress Inside

ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.6/12

ชื่อผลงาน MOTH ON THE DARKSKY

ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.6/12

ชื่อผลงาน ELEPHANT

ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.6/5

ชื่อผลงาน ศ33102

ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.6/11

ชื่อผลงาน ศ33102

ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.6/11

ชื่อผลงาน คืนที่ดาวเต็มฟ้า

ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.6/3

ชื่อผลงาน Harmony Flowers

ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.6/9

ชื่อผลงาน ศ33102

ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.6/6

ชื่อผลงาน Dinner town

ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.6/3

ชื่อผลงาน INSIDE

ศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.6/10

ชื่อผลงาน Evening Seaview