ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เป็นวารสารวิชาการทางการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษามีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ จำนวน 2 ท่านต่อบทความ

กองบรรณาธิการ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทร. 044-514422 Fax : 044-511737 E-mail : journalrachawadee@gmail.com

Submission Online : http://thailand.digitaljournals.org/index.php/BCNS