งานพัสดุ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

คุรุภัณฑ์ประจำห้อง ( ปี 2560 )

วิทยาเขต สวรรค์ประชารักษ์

1. อาคารอำนวยการ

2. อาคารเยียน โพธิสุวรรณ อาคารระจิตต์

3. อาคารโสภณ

4. หอพักแคทลียา

5. หอพักลีาวดี

6. บริเวณวิทยาลัยฯ

วิทยาเขต นครสวรรค์

1. อาคารอำนวยการ 3 ชั้น

2. อาคารเฟื้องฟ้า 6 ชั้น

3. อาคารหอพักพุทธชาติ 2 ชั้น

4. อาคารหอพักพุดน้ำบุศย์ 2 ชั้น

5. อาคารราชาวดี 10 ชั้น

6. อาคารหอพักพยับหมอก 3 ชั้น

4.1 อาคารหอพักพยับหมอก ชั้น 1

4.2 อาคารหอพักพยับหมอก ชั้น 2

4.3 อาคารหอพักพยับหมอก ชั้น 3