ประจำปี 2560

-แบบประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผลการให้คำปรึกษา (22/06/2590)

-[นักศึกษา] แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (31/05/2560)

-[อาจารย์] แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (31/05/2560)

-แบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ (23-25 พฤษภาคม 2560)

-แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา (09/05-60)

-[บัณฑิตใหม่]แบบประเมินผลโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(11/05/60)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่]แบบประเมินผลโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(11/05/60)

-แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : HAPPINOMETER ความสุขวัดเองได้ (01/05/60)

-แบบประเมินดัชนีความสุข (ของนักศึกษา) (21/04/60)

-แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตของนักศึกษา (21/04/60)

-ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมตอบแบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (Thai GHQ - 28) (20/04/60)

-ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของกิจกรรมและการบริการนักศึกษา (18/04/60)

-ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมตอบแบบประเมินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 (16 มี.ค.60)

-ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมตอบแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (2 มี.ค.59)

-ขอเชิญ นศ. เข้าร่วมตอบแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (2 มี.ค.60)

-ขอเชิญอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ตอบแบบประเมินโครงการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานด้วย Google application (วันที่ 6-7 และ 13-14 มี.ค.60)

-ขอเชิญบุคลากรของวิทยาลัย ตลอดจนนักศึกษา เข้าร่วมตอบแบบประเมิน โครงการเตรียมความพร้อม โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ (ประเมินภายในวิทยาลัย)(14 ก.พ.60)

-ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบประเมินโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 (ประเมินภายนอกวิทยาลัยฯ) (8-10 ก.พ.60)

-ขอเชิญเข้าร่วมแบบประเมินโครงการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (2 ก.พ. 60)

-ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมตอบแบบประเมินผล โครงการต้อนรับปีใหม่และวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันประจำปี 2560 (13 ม.ค. 60)

-ขอเชิญอาจารย์ ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลประวัติอาจารย์ เพื่อแสดงใน Website ภาษาอังกฤษ ของทางวิทยาลัยฯ (9 ม.ค. 60)

ประจำปี 2559

- ขอเชิญ นศ. เข้าร่วมตอบแบบประเมินผล โครงการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (27 ต.ค. 59)

- ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมตอบแบบประเมินผล การจัดโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ “คุณค่าของวิชาชีพพยาบาล” วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (21 ต.ค. 59)

- ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมตอบแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

- ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นศ. ร่วมทำแบบประเมิน"โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว สปร.นว. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙" ( 1-4 ก.ย. 59)

- ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นศ. ร่วมตอบแบบประเมินโครงการพิธีไหว้ครู รับหมวก-เข็ม เครื่องหมายชั้นปี ประจำปี ๒๕๕๙ (8 ก.ย. 59)