ประจำปี 2561


-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นศ.]โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ลำปาง 2 มี.ค.61)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่] แบบประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์และสร้างเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF (15-16 ก.พ. 61)

-[อาจารย์พยาบาล] แบบสอบถามการรับรู้วัฒนธรรมวิจัย (11 ก.พ.61)

-[นศ. ชั้นปีที่ 1-4]แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560) (3 ก.พ. 61)

-[อาจารย์]แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560)(3 ก.พ. 61)

-[นศ. ชั้นปีที่ 1-4] ประเมินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2 (1 ก.พ. 61)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นศ.] โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2560 (1 ก.พ. 61)

-[นศ. ชั้นปีที่ 2] แบบประเมินโครงการ จิตตื่นรู้กับการพยาบาล : ก้าวแรก สู่วิชาชีพ (Proud to be a nurse) (31 ม.ค. 61)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่] แบบประเมินการจัดประชุมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (29-30 มกราคม 2561)

-[นศ. ชั้นปีที่ 1-4] แบบประเมินการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียน (15/01/61)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นศ.] แบบประเมินผล โครงการวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันประจำปี 2561 (12/01/2561)

ประจำปี 2560

-[นศ. ชี้นปีที่ 1-4] แบบประเมินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2 (29/12/2560)

-[อาจารย์] แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย (14-15 ธ.ค. 60)

-[นศ. ชี้นปีที่ 1-4] แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของกิจกรรมและการบริการนักศึกษา (24/11/2560)

-[นศ. ชี้นปีที่ 1-4] แบบประเมินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 7 (23/11/2560)

-[นศ. ชี้นปีที่ 1-4] แบบประเมินวิทยากร โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา : EQ day activities (20/11/2560)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่] แบบประเมินโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน (1-2 /11/2560)

-[นักศึกษา ชั้นปีที่ 4] แบบประเมินคุณภาพของนักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (11/10/2560)

-[นักศึกษา ชั้นปีที่ 3] แบบประเมินคุณภาพของนักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (11/10/2560)

-[นักศึกษา ชั้นปีที่ 2] แบบประเมินคุณภาพของนักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (11/10/2560)

-[นักศึกษา] แบบประเมินผล โครงการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (09/10/2560)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่] แบบประเมินโครงการไหว้ครู รับเข็ม รับหมวก ปีการศึกษา 2560 (27/09/2560)

-[นศ.] แบบประเมินโครงการไหว้ครู รับเข็ม รับหมวก ปีการศึกษา 2560 (27/09/2560)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่] แบบสำรวจปัญหาและอุปสรรคการใช้งานระบบ Dash Board (26/09/2560)

-[นักศึกษา] แบบประเมินคนสุขภาพดี (25/09/2560)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่]โครงการบายศรี รับตะเกียง สานสัมพันธ์ (20/09/60)

-[นักศึกษา]โครงการบายศรี รับตะเกียง สานสัมพันธ์ (20/09/60)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่] แบบสอบถาม : สถานการณ์ปัญหาที่พบในองค์กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (07/09/2560)

-[อาจารย์] แบบประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผลการให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (25/08/60)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่] แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจรประจำปี 2560 (25/08/60)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่] แบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ ระยะที่ 2 (16/08/60)

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้และ Simulation Center (15/08/60)

-[นศ.] แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายทันสมัย (15/08/60)

-[นศ.] แบบประเมินโครงการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (15/08/60)

-[นศ.] แบบประเมินด้านสุขภาพจิต (07/08/60)

-[บุคคลทั่วไป.] แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (04/08/60)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่] แบบประเมินอัตลักษณ์คุณธรรมขององค์กร 3 ประการ (17/07/60)

-[นศ.] แบบสำรวจระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (13/07/2560)

-[นศ.] แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ ศ. 21 (13/07/2560)

-แบบประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผลการให้คำปรึกษา (22/06/2560)

-[นักศึกษา] แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (31/05/2560)

-[อาจารย์] แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (31/05/2560)

-แบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ (23-25 พฤษภาคม 2560)

-แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา (09/05-60)

-[บัณฑิตใหม่]แบบประเมินผลโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(11/05/60)

-[อาจารย์/เจ้าหน้าที่]แบบประเมินผลโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(11/05/60)

-แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : HAPPINOMETER ความสุขวัดเองได้ (01/05/60)

-แบบประเมินดัชนีความสุข (ของนักศึกษา) (21/04/60)

-แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตของนักศึกษา (21/04/60)

-ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมตอบแบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (Thai GHQ - 28) (20/04/60)

-ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของกิจกรรมและการบริการนักศึกษา (18/04/60)

-ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมตอบแบบประเมินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 (16 มี.ค.60)

-ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมตอบแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (2 มี.ค.59)

-ขอเชิญ นศ. เข้าร่วมตอบแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (2 มี.ค.60)

-ขอเชิญอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ตอบแบบประเมินโครงการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานด้วย Google application (วันที่ 6-7 และ 13-14 มี.ค.60)

-ขอเชิญบุคลากรของวิทยาลัย ตลอดจนนักศึกษา เข้าร่วมตอบแบบประเมิน โครงการเตรียมความพร้อม โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ (ประเมินภายในวิทยาลัย)(14 ก.พ.60)

-ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบประเมินโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 (ประเมินภายนอกวิทยาลัยฯ) (8-10 ก.พ.60)

-ขอเชิญเข้าร่วมแบบประเมินโครงการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (2 ก.พ. 60)

-ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมตอบแบบประเมินผล โครงการต้อนรับปีใหม่และวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันประจำปี 2560 (13 ม.ค. 60)

-ขอเชิญอาจารย์ ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลประวัติอาจารย์ เพื่อแสดงใน Website ภาษาอังกฤษ ของทางวิทยาลัยฯ (9 ม.ค. 60)

ประจำปี 2559

- ขอเชิญ นศ. เข้าร่วมตอบแบบประเมินผล โครงการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (27 ต.ค. 59)

- ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมตอบแบบประเมินผล การจัดโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ “คุณค่าของวิชาชีพพยาบาล” วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (21 ต.ค. 59)

- ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมตอบแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

- ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นศ. ร่วมทำแบบประเมิน"โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว สปร.นว. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙" ( 1-4 ก.ย. 59)

- ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นศ. ร่วมตอบแบบประเมินโครงการพิธีไหว้ครู รับหมวก-เข็ม เครื่องหมายชั้นปี ประจำปี ๒๕๕๙ (8 ก.ย. 59)