สมัครด้วยตนเอง

ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

(ในวันและเวลาราชการ)