รายงานประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษา

วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


ส่วนที่ 4 ส่วนภาคผนวก ตัวบ่งชี้ระดับคณะ

ตัวบ่งชี้สภาการพยาบาล 22 ตัวบ่งชี้

ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้

อับโหลดเอกสารเข้าโฟลเดอร์ตามที่กำหนดไว้ให้

สอบถามปัญหาได้ที่งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร 127

ตัวบ่งชี้คุณภาพสภาการพยาบาล 22 ตัวบ่งชี้

แนวทางการจัดเก็บหลักฐานสภาการพยาบาล 22 ตัวชี้วัด

รายการตัวบ่งชี้

ตรวจสอบ และทำการแก้ไขได้ กดที่ลิ้งนี้ เพื่อทำการแก้ไข ข้อมูลตัวบ่งชี้ของตนเอง

รายการตัวบ่งชี้