โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Why to Green?

เชื่อหรือไม่ว่า!? คนส่วนใหญ่ที่ทำงานกว่า 37 ล้านคน ใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงาน หรือออฟฟิศมากกว่าอยู่ที่บ้าน ซึ่งหมายความว่า การใช้พลังงานที่ทำงานนั่นย่อมสิ้นเปลืองมากกว่าอยู่ที่บ้านแน่นอน และส่งกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยที่เราไม่รู้ตัว โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ แสงสว่าง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอย่างฟุ่มเฟือย 

Go to Green Office

การปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสำนักงานสีเขียว หรือที่รู้จักกันว่า “Green Office” จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Green Office คืออะไร?

สำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ

การก้าวสู่ Green Office

การเปลี่ยนเป็นสำนักงานสีเขียวนั้น มีขั้นตอนในการปฏิบัติมากมาย ตั้งแต่การสร้างตัวอาคาร ต้องคำนึงถึงตั้งแต่ออกแบบและก่อสร้างที่เหมาะสม การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน คำนึงถึงคุณสมบัติที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการปฏิบัติของบุคลากรเพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

วิธีสร้าง Green Office อย่างง่าย

เคล็ด (ไม่) ลับ การเป็น Green Office

ความสำเร็จของสำนักงานสีเขียว หนึ่งสิ่งที่ควรมีบรรจุในนโยบายของสำนักงานคือ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว จัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณในการจัดซื้อ (ควบคุมงบประมาณ) มีการตรวจสอบในการเบิกจ่าย (ความถี่และปริมาณ) มีทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ไม่ stock สินค้าเกินความจำเป็น (ใกล้หมดค่อยซื้อ) กำหนดเป้าหมายในการซื้อค้าสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำข้อตกลงโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก่อนการจัดจ้าง

เอกสารประกาศ / คำสั่ง