รายละเอียดการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

หลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

1.รายละเอียดการรับรายงานตัว 2562.pdf

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

2.แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่.pdf

เอกสารมอบตัวนักศึกษา

3.ใบมอบตัวนักศึกษา.pdf

เอกสารยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา

4.ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา.pdf

การชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่วิทยาลัยกำหนด